فیلتر
مرتب سازی بر اساس

استخردار سه خواب شهرکی سرخ رود

سرخ رود

6,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

6,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر مربع

ویلای استخردار سه خواب سرخ رود

سرخ رود

8,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

8,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر مربع

سه خواب تریپلکس چاکسر

سرخ رود

5,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

5,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر مربع

ویلایی سه خواب استخردار ساحل سرخ رود

سرخ رود

8,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

8,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر مربع

ویلایی دو خواب ساحلی سرخ رود

سرخ رود

4,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

4,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع

ویلایی دوبلکس سه خواب علوی کلا

سرخ رود

4,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

4,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 220 متر مربع

ویلایی استخردار زنگی کلا

سرخ رود

3,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 200 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

3,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 200 متر مربع

ویلایی استخردار 3 خواب حاجی کلا

سرخ رود

4,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

4,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع

ویلایی سه خواب نوساز حاجی کلا

سرخ رود

4,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 200 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

4,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 200 متر مربع

ویلایی چهار خواب زنگی کلا

سرخ رود

4,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 270 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

4,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 270 متر مربع

ویلا دوبلکس نما سنگی سرخ رود

سرخ رود

3,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

3,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر مربع

ویلایی سه خواب دوبلکس وزرامحله

سرخ رود

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر مربع
۱ ۲ ۳