فیلتر
مرتب سازی بر اساس

یک هکتاری جاده آمل ویلا باغ

سرخ رود

20,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

میثم خواجوند ستاره خزر

20,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

ویلا باغ 5000 متری

سرخ رود

35,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

میثم خواجوند ستاره خزر

35,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

ویلا باغ سرخ رود

سرخ رود

7,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

7,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع

دو خواب بازسازی شده سرخ رود

سرخ رود

4,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

4,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع

ویلایی فلت سرخ رود

سرخ رود

3,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

3,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر مربع

ویلایی کلنگی مریج محله

سرخ رود

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع

ویلایی کلنگی گل محله

سرخ رود

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع

ویلا باغ معلم کلا

سرخ رود

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع