فیلتر
مرتب سازی بر اساس

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

تجاری موقعیت عالی جاده آمل

سرخ رود

9,700,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

9,700,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

80 متر تجاری جاده آمل

سرخ رود

4,800,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

4,800,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

تجاری 150 متری فریدونکنار

فریدونکنار

3,800,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

3,800,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

تجاری آمل 63 متری

سرخ رود

18,000,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

18,000,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

تجاری تفکیکی جاده آمل

سرخ رود

5,700,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

5,700,000,000 تومان