فیلتر
مرتب سازی بر اساس

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

تجاری موقعیت عالی جاده آمل

سرخ رود

9,700,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

9,700,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

200 متری سرخ رود با پروانه

سرخ رود

4,000,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

4,000,000,000 تومان

یک هکتاری جاده آمل ویلا باغ

سرخ رود

20,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

میثم خواجوند ستاره خزر

20,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

ویلا باغ 5000 متری

سرخ رود

35,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

میثم خواجوند ستاره خزر

35,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

آپارتمان 80 متری درویش آباد

سرخ رود

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

آپارتمان ساحلی سرخ رود

سرخ رود

5,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

5,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

80 متر تجاری جاده آمل

سرخ رود

4,800,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

4,800,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

تجاری 150 متری فریدونکنار

فریدونکنار

3,800,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

3,800,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

تجاری آمل 63 متری

سرخ رود

18,000,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

18,000,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

تجاری تفکیکی جاده آمل

سرخ رود

5,700,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

5,700,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

25000 متر مسکونی سرخ رود

سرخ رود

200,000,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

200,000,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

7000 متر سیجارون

سرخ رود

28,000,000,000 تومان

میثم خواجوند ستاره خزر

28,000,000,000 تومان
۱ ۲ ۳ ۷